Wednesday, January 8, 2014

ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள் பாடல்கள் அட்டவணை

ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள் இயற்றியருளிய பாடல்களில் 
       இந்த வலைப்பூவில் வலையேற்றம் செய்யப்பட்ட பாடல்கள்                                                                                      அட்டவணை


முதல் மண்டலமாகிய குமரகுருதாச சுவாமிகள் பாடல்

 1. அமரர்கோ
 2. திருப்பரங்கிரி
 3. திருச்செந்தில்
 4. திருப்பழநிமலை
 5. திருவேரகம்
 6. திருக்குன்றுதோறாடல்
 7. திருச்சோலைமலை
 8. திருவிராமேச்சுரம்
 9. திருப்புலியூர்
10.திருவருணை
11. திருக்குமரக்கோட்டம்
12. திருத்தணிகை
13. திருமலை
14. திருக்கயிலாச மலை
15. சண்முகானந்த சிவம்
16. நிட்களானந்த குகன்
17. சரவணபவானந்தன்
18. ஆனந்தமுகில்
19. குகப்பிரமம்
20. பூரணானந்த குகன்
21. குந்துகால்
22. கதிரேசன்
23. சரவணபவன்
24. நவரத்தினமீக்கூற்று
25. உட்பகையொழிக்கமனு
26. பெரும்பேறு
27. உள்ளூர்ச் சிவசுப்பிரமணியர் சதகம்
28. வேண்டுகோள்
29. பொன்னவிர்மேனி
30. கருணாகரவேலன்
31. சிகிவாகனன்
32. அயிலரசு
33. கந்தரிரட்டை மணிமாலை
34. கந்தரொருபாவொருபஃது
35. மனது 
36. எழிலார்சுரும்பு
37. திருநிறைந்த சிவம்
38. இந்துமிலைந்தோன்
39. கந்தர் திருவாரம்
40. அவனியாசை
41. பகலெல்லாம்
42. கங்கையின் சேய்
43.மண்ணிற்சிறுவீடு
44. புவியாரே
45. சொன்னயம்
46. கந்தர்நான்மணிமாலை
47. நெஞ்சுப்பத்து
48. உலகவாழ்வு
49. ஞாயவாதிகள் விளக்குவர்
50. போற்றிவிண்ணப்பம்
51. சரணவிண்ணப்பம்
52. அமிர்தமதி
53. சிறுமைநீக்குயர்செல்வம்
54. துறவுநோக்கம்
55. பிழைபொறுக்கமுறையீடு
56. உள்ளக்களி
57. திருவுயர்ந்தவாறெழுத்தான்
58. அடியவர்க்கடிமை நாம்
59. ஆரணத்திறுதி
60. சிவலோகசுந்தரமாலை
61. பணம்
62. அபிமானமறுத்தல்
63. மறைமுடிவு
64. ஏமவிலேகர்
65. ஸ்ரீகதிர்காமவேலர் வண்ணம்
66. பங்கிகள்
67. பரஞ்சுடர்க்கண்ணி
68. பொன்மயிற்கண்ணி
69. குருபரக்கண்ணி
70. சதாசிவக்கண்ணி
71. தேர்ந்தேனேயென்கண்ணி
72. பரம்பொருட்கண்ணி
73. பூரணக்கண்ணி
74. ஆனந்தக்களிப்பு
75. திருவுருமலைக்கோமகன்
76. சமாதான சங்கீதம்
----------------------------------------------

77. பகைகடிதல்
78. குமாரஸ்தவம்
79. சண்முக கவசம்
80. ஆறெழுத்துண்மை 1
81. ஆறெழுத்துண்மை 2
82. பரிபூஜன பஞ்சாமிர்த வண்ணம்
83. தங்க ஆனந்தக்களிப்பு
84. வேற்குழவிவேட்கை
85. துக்கரகித பிரார்த்தனை
86. திருச்சீரலைவாய்
87. தௌத்தியம்
88. திருவருளடிமை பிரார்த்தனை
89. நின்றநிலை விண்ணப்பம்
90. அருண்மாட்சிமை
91. திருப்பரங்கிரி 1
92. திருப்பரங்கிரி 2
93. திருவேரகம்
94. பலகிரி
95. திருச்சோலைமலை
96. திருப்பழநி 1
97. திருப்பழநி 2
98. திருவாவினன்குடி
99. அடிமை


100. திருக்குன்றக்குடி
101. திருத்தோத்திரம்
102. திருவுருமலை
103. திருநெல்வேலிக்கோவில்
104. பூரணம் விழைந்திரங்கல்
105. மெய்ப்பற்று
106. பொய்ம்மார்க்க நீக்கம்
107. அடியாரகம்
108. திருச்சிந்துபுரம்
109. ஐக்கிய மன்றாட்டு
110. அங்கப்பேறு
111. உள்வைப்பு
112. மெய்ம்மார்க்க விளக்கம்
113. சுப்பிரமணிய ரகசியம்
114. நமன்றமர் நணுகாநெறி
115. வழிபாட்டின் மாட்சி
116. தாசபிரகாசம்
117. திருக்கருணைப்பிணக்கம்
119. மிகைவெல் வயவை
120. மெய்ப்போதகம்
121. திருவாலவாய்
122. திருக்கன்னிநாடு
123. திருக்கொடுமளூர்
124. திருப்போற்றி
125. பிரப்பன்வலசை
126. பரமப்பிரகாசம்
127. வாதனைநீக்க மன்றாட்டு
128. துயரறுக்கு மார்க்க விளக்கம்
129. எண்ணலங்கார லகரி
130. அரிளானந்த லகரி
131. பூரணப்பொருள்
132. திருத்தேவை
133. திருப்போரூர்
134. திருப்புலியூர்
135. திருத்தணிகைமலை
136. மயிலம்மலை
137. திருச்செங்கோடு
138. கழுகுமலைபாதி கந்தகிரிபாதி
139. திருவுடுப்பை
140. குமாரானந்த லகரி
141. சத்தியபோதம்
142. திருக்கந்தர் பல்லாண்டு
143. சண்முகக்கோட்டம் திருப்பதிகம் 1 
144. சண்முகக்கோட்டம்  திருப்பதிகம் 2
145. கனவதிகாரம் ( கனவுப்பலன் )
146. காசியாத்திரை
147. தகராலய ரகசியம்
148. சஷ்டி வகுப்பு
149. அனவரத பாராயணாஷ்டகம்
150. அட்டாட்ட விக்கிரகலீலை
151. தெய்வம்
152. கந்தசாமி
153. முதல்வன் புராணமுடிப்பு
154. பரதேவதை
155. திருப்பா ( பராபரம் )
156. ஆதரிப்பாரெவர்
157. அவிரரும்பொன்
158. தேவலோகத் திருவிளையாடல் 5
159. தேவலோகத் திருவிளையாடல் 6
160. கடவுட் சங்கவுணர்ச்சி
161. கந்தவேள் வேட்கை
162. நவவீரர் நவரத்தின கலிவிருத்தம்
163. சரவணப் பொய்கைத் திருவிளையாடல்
164. திருக்கைலாயத் திருவிளையாடல்
165. திருப்பழநித் திருவிளையாடல்
166. ஞானவாக்கியம்

167. தவத்தின் சிறப்பு


No comments: