Thursday, June 26, 2008

சத்ரு சம்ஹார திரிசதி

Add caption

எதிரான எண்ணங்களையும் எதிரிகளையும் நெருங்க விடாமல்
தடுக்கும் மந்திரம்.

1 comment:

VSK said...

அன்புள்ள ஐயா,
தங்களது சேவை போற்றுதற்குரியது. இந்த சத்ரு ஸம்ஹார த்ரிசதி பதிவெடுக்க இயலவில்லை. இதனை அனுப்ப முடியுமா? தனி மடல் தங்களுக்கு இட்டிருக்கிறேன். நன்றி.
முருகனருள் முன்னிற்கும்.